ABC Akademia


 


Doctor Coster w produkcji

Firmy produkcyjne postrzegają oprogramowanie Doctor Coster®, jako doskonałą alternatywę dla tradycyjnych i arbitralnych metod wyceny kosztów produkcji.

Modele rachunku kosztów nastawione na wycenę kosztów wytworzenia produktów wdrażane są z wykorzystaniem koncepcji
zasobowo-procesowego rachunku kosztów.

ZPRK umożliwia spełnienie wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości oraz Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR).  Przejawia się to przez zapewnienie wiarygodności i przejrzystości w wycenie produktów i usług, prawidłowe wyodrębnianie kosztów niewykorzystanych zasobów oraz odpowiednie przenoszenie poszczególnych pozycji kosztów na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Zwiększający się udział kosztów pośrednich w kosztach wytworzenia oraz wielowariantowość procesów produkcyjnych to główne czynniki przemawiające za wyborem oprogramowania Doctor Coster® przez producentów.

Oprogramowanie Doctor Coster® niweluje wszystkie mankamenty tradycyjnych rachunków kosztów w zakresie prawidłowej kalkulacji kosztów wytworzenia produktów. Dzięki przyczynowo-skutkowemu alokowaniu kosztów pośrednich do poszczególnych produktów firmy Doctor Coster®, eliminuje uśrednianie i arbitralność w rozliczaniu kosztów, jakie ma miejsce w tradycyjnych systemach finansowo-księgowych.

Ponadto oprogramowanie Doctor Coster® dostarcza wsparcia w prawidłowej kalkulacji kosztów i rentowności produktów, klientów, kanałów dystrybucji, regionów sprzedaży oraz grup produktowych.

Doctor Coster® pozwala na wdrażanie w firmach produkcyjnych najbardziej zaawansowanych i popularnych koncepcji z obszaru controllingu jak: zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK), resource consumption accounting (RCA), activity based costing (ABC), Time-Driven ABC, czy popularny w krajach niemieckojęzycznych Grenzplankostenrechnung (GPK), stając się tym samym doskonałym wsparciem działów controllingu oraz kadry zarządzającej w zwiększaniu efektywności i rentowności produkcji.

Zastosowania w produkcji

Przedsiębiorstwa wykorzystują oprogramowanie Doctor Coster® do:

 1. Przyczynowo – skutkowego alokowania uzasadnionej części kosztów pośrednich produkcji do produktów i grup produktowych,

 2. Wyodrębniania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,

 3. Rozdziału kosztów produkcji na koszty stałe i zmienne,

 4. Racjonalizacji portfela wytwarzanych produktów,

 5. Optymalizacji długości serii produkcyjnych,

 6. Wsparcie strategii lean manufacturing,

 7. Mierzenia i raportowania wskaźników OEE,

 8. Optymalizacji wykorzystania zasobów produkcyjnych.

Zastosowania strategiczne

 1. Optymalizacja portfela wytwarzanych produktów,

 2. Identyfikacja profilu rentownego i nierentownego produktu, grup produktowych,

 3. Projektowanie nowych produktów i wprowadzanie nowych produktów,

 4. Wykorzystanie Doctor Coster® jako źródła wskaźników do koncepcji Strategicznej Karty Wyników (Balanced ScoreCard),

 5. Budowa systemów motywacyjnych w oparciu o informacje z systemu Doctor Coster®,

 6. Dostęp do informacji pozwalających na efektywną realizację strategii outsourcingu (porównanie kosztów własnych z kosztem outsorcingu, określenie efektu finansowego podjętych decyzji)

Zadaj pytanie naszemu Doradcy:

Zadzwoń:
(48 61) 855-13-62
Napisz e-mail: 
abcakademia@abcakademia.com.pl

ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.